Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni

      Brak opisu obrazka

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Lepsza edukacja - lepsza przyszłość

 

 

Gmina Pakosławice realizuje projekt pn. „Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych”

Nr umowy o dofinansowanie POKL.09.01.02-16-025/13-00

 

 

Projekt stanowi odpowiedź na problem niskich wyników w nauce i związanych z tym ograniczonych szans na zdobycie dobrego zawodu przez uczniów i uczennice gimnazjum im. Josefa Holzmana w Pakosławicach. Gmina od kilku lat prowadzi działania służące podniesieniu, jakości kształcenia w prowadzonych przez siebie szkołach, jednak sytuacja w gimnazjum nie jest satysfakcjonująca. Realizacja zadania pozwoli na udzielenie wsparcia szerokiej grupie uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w uczeniu się, problemy osobowościowe, problemy w relacjach społecznych i uczniów niepełnosprawnym. Zastosowana zostanie praca w grupach terapeutycznych oraz indywidualna.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Wartość projektu 364.346,90 zł w tym wartość dofinansowania z UE to 309.694,86 złnatomiast wkład własny tj. 54.652,04 zł  zostanie wniesiemy w formie udostępnienia sal do prowadzenia zajęć projektowych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

                                                                                                                               Mariusz Kosecki

 

 

 

 

 

Wersja XML